Projekt
Kvinnors Idrott
 
 
 
 

Projekt Kvinnors Idrott 

Projektbeskrivning | Skrivarstugor | Bilder
  
Projektbeskrivning

  

Preliminär titel: "Kvinnors idrott i Örebro Län"

Bakgrund och syfte
Idrotten är och har länge varit ojämställd där män och deras verksamheter och prestationer på olika sätt prioriterats, värderats och erkänts i större utsträckning än kvinnors idrottsliga gärningar. Idén i detta projekt är därför att samla in idrottsberättelser, vittnesmål, bilder och material från kvinnor som varit aktiva i Örebro län och sammanställa detta till en utställning och en skrift. Med hjälp av utställning är syftet sedan att rikta fokus på jämställdhetsfrågor i samhället i allmänhet men inom idrotten i synnerhet. Planerad invigning sker preliminärt på Örebro slott våren 2020 och tanken är sedan att utställningar "turnerar" i länet och i samband med varje (ny) invigning bjuds politiker, idrottsledare och andra inflytelserika och intresserade personer in för ett debatterande samtal där jämställdhet och kvinnors villkor i en mansdominerad rörelse ställs i fokus.

Projektet är ett samverkansprojekt där "huvudansvarig" förening är Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap (ÖLIS). Övriga samverkansparter är Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) samt SISU Idrottsutbildarna. Det gemensamma målet är att synliggöra kvinnors idrottsliv från 1940-talet fram till idag och på detta sätt bidra med fördjupade kunskaper om hur mäns dominans inom idrotten har upplevts av kvinnor/flickor.

Varje medverkande part har sedan "egenintressen" i projektet där ÖLIS genom projektet vill rekrytera fler idrottshistoriskt intresserade kvinnor till föreningen. Inom ÖLIF och SISU finns två motiv. För det första är jämställdhetsfrågor prioriterade och sedan 2017 är "Jämställdhet för en framgångsrik idrott" en av idrottsrörelsens strategiska satsningar där varje distrikt givits i uppdrag att efter bästa förmåga öka jämställdheten inom idrotten. Projektet blir ett led i detta mer övergripande arbete. För det andra ger insamlingen av kvinnornas berättelser möjligheter att identifiera framgångsfaktorer som gör att kvinnor väljer att idrotta hela livet – ett viktigt mål inom idrottsrörelsen idag. Projektet blir därmed en viktig del inom idrotten i Örebro län.

Styrgrupp
Jane Karlsson, Reignar Johansson, Kjell Sunesson och Laila Sunesson Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
 
Daniel Alsarve, filosofie doktor, forskare i idrottshistoria, Örebro universitet och sakkunnig i jämställdhet på Örebro läns idrottsförbund

Hanna Palm, koordinator för jämställd idrott, SISU Idrottsutbildarna 

Projekttid
2018-2020


Projektets övergripande genomförande
  Projektet genomförs i tre faser. Inledningsvis bjuds kvinnor till inspirations- och skrivarträffar. Vi vill uppmuntra och stötta kvinnor att själva skriva men är också beredda att agera ”spökskrivare” eller anordna fokusgrupper/intervjuer för att på så sätt samla in berättelserna. Som inspiratör kommer bl.a. Elisabeth Solin, Karin Tellås Hermansson, Kersti Björkman och Anja Ek att medverka. Nämnas bör också att projektet inte enbart riktar sig till kvinnor med framstående idrottsprestationer i sitt förflutna utan även till de kvinnor som enbart varit verksamma på klubbnivå. Av intresse är också att samla in erfarenheter från kvinnor som varit engagerade som ledare eller arbetat på förbund eller på annat sätt involverats i idrotten.

  I fas 2 (Kvartal 3 och 4 år 2019) sätts det insamlade materialet (berättelser, bilder mm) samman till en utställning (samt en skrift). Här agerar historikern Daniel Alsarve från ÖLIF tillsammans med styrgruppen ”redaktör”. ”Råmaterial” lämnas till Arkivcentrum för arkivering och det övriga materialet tas sedan vidare till utställnings- och textdesigner och så småningom till tryckeri.

  Fas 3 (Kvartal 1 till 4, år 2020) består av utställningsceremonier samt dialog/debatt kring jämställd idrott. Utställningen öppnar på Örebro slott och flyttar sedan vidare runt i länets kommuner och till varje återinvigning bjuds politiker, föreningsrepresentanter eller andra kulturprofiler in för att sätta fokus på aktuella jämställdhetsfrågor då och nu.

  Styrgruppen har ett övergripande ansvar för de respektive faserna. Det vill säga att bjuda in och inspirera kvinnorna att berätta om sitt idrottsliv, sammanställa och skapa utställning samt bjuda in till spridningsträffarna.
 
  Projektet handlar om att synliggöra berättelser, prestationer och orättvisor som tidigare inte synliggjorts. Genom att lyfta fram kvinnors berättelser och synliggöra dem önskar projektet skapa en mer rättvisegörande och erkännande bild av det förflutna som gör föreningslivet mer medvetna om mäns och kvinnors idrottsvillkor idag.

Projektets målgrupp och mål
I den inledande fasen är målgruppen kvinnor med idrottsliga erfarenheter så att berättelser samlas in från mitten av 1900-talet fram till idag. I fas 3, spridningen, riktar sig projektet till primärt alla idrottsledare och aktiva inom idrottsrörelsen, både flickor/kvinnor och pojkar/män samt politiker, tjänstemän och andra kategorier som på ett eller annat sätt påverkar idrottslivet.

Ett konkret mål är att sammanställa en utställning. Detta kan ses som ett resultat i sig men lanseringen och de samtal som skapas med detta som utgångspunkter är också viktiga och kan ses som ett led i att stärka, framförallt idrottens och föreningslivets jämställdhetsarbete och öka medvetenheten om genus- och maktfrågor.

Projektet är till stora delar nationellt unikt eftersom kvinnors berättelser om sitt idrottsutövande aldrig tidigare samlats in på ett systematiskt sätt. Materialet blir unikt och torde vara av stort allmänintresse. Tillsammans med de unika berättelserna bildar utställningen underlag för ett nytt sätt att föra dialog kring jämställdhet och makt i vårt län. Sådana samtal torde vara nationellt unika. Till invigningarna kommer förstås media (Radio, TV och tidningar) att bjudas in.


Daniel Alsarve, Hanna Falk, Jane Karlsson, Reignar Johansson, Kjell Sunesson och Laila Sunesson
Styrgrupp


Projektbeskrivning | Skrivarstugor | Bilder
   
Uppdaterad: 2019-05-13